Chú đại bi - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Chú đại bi


CHÚ ĐẠI BI

Hanyu PinyinKorean versionJapanese versionVietnamese version
nā mò, hē lá dá nàna-mo-ra da-na-na mu ka ra ta nonam mô hắc ra đát na
duō lá yè yēda-ra ya-yato ra ya yađa ra dạ da
nā mò, ā lī yēna-mag-ar-yakna mu o ri yanam mô a rị da
pó lú jié dìba-ro gi-jebo ryo ki chibà lô yết đế
shuò bō lá yēsae-ba-ra-yashi fu ra yathước bát ra da
pú tí sà duǒ pó yēmo-ji sa-da-ba-yafu ji sa to bo yabồ đề tát đỏa bà da
mó hē sà duǒ pó yēma-ha sa-da-ba-yamo ko sa to bo yama ha tát đỏa bà da
mó hē jiā lú ní jiā yēma-ha-ga-ro ni-ga-yamo ko kya ru ni kya yama ha ca lô ni ca da
om, sà pó luó fá yèom sal-ba-ba-ye-en sa ha ra ha eián tát bàn ra phạt duệ
shǔ dá nà dá xiěsu da-ra-na ga-ra-ya da-sa-myeongshu ta no ton shasố đát na đát tỏa
nā mò, xī jí lī duǒna-mak ga-ri-da-bana mu shi ki ri tonam mô tất kiết lật đỏa
yī měng ā lì yēi-mam-ar-yai mo o ri yay mông a rị da
pó lú jí dìba-ro-gi-jebo ryo ki chibà lô kiết đế
shì fó lá lèng tuó pó nā mò, nà lá jǐn chísae-ba-ra da-ba ni-ra-gan-ta na-makshi fu ra rin to bo na mu no ra kin jithất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn trì
xī lī mó hē, pó duō shā miēha-ri-na-ya ma-bal-da i-sa-miki ri mo ko ho do sha mihê rị ma ha bàn đa sa mế
sà pó ā tā, dòu shū péngsal-bal-ta sa-da-nam su-bansa bo o to jo shu bentát bà a tha đậu du bằng
ā shì yùna-ye-yeomo shu ina thệ dựng
sà pó sà duō, nā mò pó sà duō, nà mó pó jiā, mó fá tè dòusal-ba bo-da-nam ba-ba-mar-a mi-su-da-gamsa bo sa to no mo bo gya mo ha te chotát bà tát đa (na ma bà tát đa)na ma bà dà ma phạt đạt đậu
dá shí tāda-nya-tato ji tođát điệt tha
om, ā pó lú xī, lú jiā dìom a-ro-gye a-ro-ga ma-ji-ro-gaen o bo ryo ki ru gya chián a bà lô hê lô ca đế
jiā luó dì, yí xī līji-ga-ran-je hye-hye ha-ryekya rya chi i ki rica ra đế di hê rị
mó hē pú tí sà duǒ sà pó sà pó mó lá mó lá mó xī mó sī, lī tuó yùnma-ha-mo-ji sa-da-ba sa-ma-ra sa-ma-ra ha-ri-na-yamo ko fu ji sa to sa bo sa bo mo ra mo ra mo ki mo ki ri to inma ha bồ đề tát đỏa tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dựng
jù lú jù lú jié měnggu-ro gu-ro gal-ma sa-da-ya sa-da-yaku ryo ku ryo ke mocu lô cu lô yết mông
dù lú dù lú, fá shé yē dìdo-ro do-ro mi-yeon-jeto ryo to ryo ho ja ya chidộ lô đồ lô phạt xà da đế
mó hē, fá shé yē dìma-ha mi-yeon-jemo ko ho ja ya chima ha phạt xà da đế
tuó lá tuó láda-ra-da-rato ra to rađà ra đà ra
dì lī nída-rin na-ryechi ri niđịa rị ni
shì fó lá yēsae-ba-rashi fu ra yathất phật ra da
zhē lá zhē lája-ra-ja-rasha ro sha rogiá ra giá ra
mó mó fá mó láma-ra mi-ma-ra a-ma-ramo mo ha mo ramạ mạ phạt ma ra
mù dì lì yī xī yī xī shì nà shì nà ā lá shēn, fó lá shè lìmol-je ye-hye-hye ro-gye sae-ba-ra ra-a mi-sa-mi na-sa-yaho chi ri yu ki yu ki shi no shi no o ra san fu ra sha rimục đế lệ y hê di hê thất na thất na a ra sâm phật ra xá lợi
fá shā fá shēn fó lá shè yēna-be sa-mi sa-mi na-sa-ya mo ha-ja-ra mi-sa-mi na-sa-yaha za ha za fu ra sha yaphạt sa phạt sâm phật ra xá da
hū lú hū lú mó lá hū lú hū lú xī lìho-ro ho-ro ma-ra-ho-ro ha-rye ba-na-ma na-baku ryo ku ryo mo ra ku ryo ku ryo ki rihô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hê rị
suō lá suō lása-ra-sa-rasha ra sha rota ra ta ra
xī lī xī līsi-ri-si-rishi ri shi ritất rị tất rị
sū lú sū lú pú tí yè, pú tí yèso-ro-so-ro mot-jya-mot-jyasu ryo su ryo fu ji ya fu ji yatô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ
pú tuó yè, pú tuó yèmo-da-ya mo-da-yafu do ya fu do yabồ đà dạ bồ đà dạ
mí dì lì yèmae-da-ri-yami chi ri yadi đế rị dạ
nà lá jǐn chíni-ra-gan-tano ra kin jina ra cẩn trì
dì lì sè ní nà, pó yè mó nà, sā pó hēga-ma-sa nal-sa-nam ba-ra ha-ra na-ya ma-nak sa-ba-hachi ri shu ni no ho ya mo no so mo kođịa rị sắc ni na bà dạ ma na ta bà ha
xī tuó yè sā pó hēsit-da-ya sa-ba-hashi do ya so mo kotất đà dạ ta bà ha
mó hē xī tuó yè sā pó hēma-ha sit-da-ya sa-ba-hamo ko shi do ya so mo koma ha tất đà dạ ta bà ha
xī tuó yù yìsit-da-yu-yeshi do yu kitất đà dũ nghệ
shì pó lá yè sā pó hēsae-ba ra-ya sa-ba-hashi fu ra ya so mo kothất bàn ra dạ ta bà ha
nà lá jǐn chí sā pó hēni-ra gan-ta-ya sa-ba-hano ra kin ji so mo kona ra cẩn trì ta bà ha
mó lá nà lá sā pó hēba-ra-ha mok-kamo ra no ra so mo koma ra na ra ta bà ha
xī lá sēng, ā mù qū yē sā pó hēsing-ha mok-ka-ya sa-ba-hashi ra su o mo gya ya so mo kotất ra tăng a mục khê da ta bà ha
sā pó mó hē ā sī tuó yè sā pó hēba-na-ma ha-tta-ya sa-ba-haso bo mo ko o shi do ya so mo kota bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha
shě jí lá ā xī tuó yè sā pó hēja-ga-ra-yok-da-ya sa-ba-hasha ki ra o shi do ya so mo kogiả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha
bō tuó mó, jié xī duō yè sā pó hēsang-ka-seom-na-nye mo-da-na-ya sa-ba-ha ma-ha-ra gu-ta da-ra-ya sa-ba-haho do mo gya shi do ya so mo koba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha
nà lá jǐn chí pó jiā lá yē sā pó hēba-ma-sa gan-ta-i-sa si-che-da ga-rin-na i-na-ya sa-ba-hano ra kin ji ha gya ra ya so mo kona ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha
mó pó lì, shèng jié lá yè sā pó hēmya-ga-ra jal-ma i-ba sa-na-ya sa-ba-hamo ho ri shin gya ra ya so mo koma bà rị thắng yết ra dạ ta bà ha
nā mò hē lá dá nà, duō lá yè yēna-mo-ra da-na-da-ra ya-yana mu ka ra tan no to ra ya yanam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
nā mò ā lì yēna-mak ar-yana mu o ri yanam mô a rị da
pó luó jí dìba-ro-gi-jebo ryo ki chibà lô kiết đế
shuò pó lá yèsae-ba ra-yashi fu ra yathước bàn ra dạ
sā pó hē om, sī diàn dōu màn duō lá bá tuó yēso mo ko en shi te do mo do ra ho do yata bà ha án tất điện đô mạn đà ra bạt đà gia
sā pó hēsa-ba-haso mo kota bà ha

 Chú Đại Bi

Nguồn (http://en.wikipedia.org/wiki/N%C4%ABlaka%E1%B9%87%E1%B9%ADha_Dh%C4%81ra%E1%B9%87%C4%AB)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét