Khóa học Autocad - Revit Structure Concrete cho nhà bê tông cốt thép - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Khóa học Autocad - Revit Structure Concrete cho nhà bê tông cốt thép

Khóa học Autocad - Revit Structure Concrete cho nhà bê tông cốt thép

Khóa học Autocad - Revit Structure Concrete cho nhà bê tông cốt thép

Khóa học Revit Structure concrete sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách vẽ và thiết kế kết cấu trong revit, cũng như xây dựng công trình thực tế như thế nào. khóa học revit structure cho nhà bê tông cốt thép.

Chuẩn bị dự án

01: Chỉnh tọa độ CAD để đưa vào revit
02: Link Cad vào Revit
03: Export Cad vào Revit
04: Link mô hình Revit Architechture sang Revit Structure
05: Copy monitor
06: Load family

Grid and level

01: Vẽ lưới cột
Cột, dầm, sàn
01: Vẽ cột
02: Vẽ cột nghiêng
03: Vẽ dầm
04: Properties dầm
05: Tường chịu lực
06: Sàn kết cấu
07: Đục lỗ sàn

Móng

01: Thêm móng

Thang

01: Vẽ thang nguyên khối
02: Vẽ thang bằng model in place
03: Thủ thuật vẽ thang bằng sàn

Lớp bê tông bảo vệ, vẽ cốt thép

01: Thêm lớp bê tông bảo vệ
02: Tạo thư viện cốt thép
03: Thủ thuật tạo thư viện cốt théo bằng extension 2016 rồi đem vào revit 2017
05: Vẽ côt thép cho dầm phần 1
06: Vẽ cốt thép cho dầm phần 2
07: Vẽ cốt thép cho cột và móng
08: Móc thép
09: Vẽ thép cho sàn
10: Vẽ tấm đan cốt thép
11: Thép tăng cường
12: Mối nối côt thép ( tính năng mới revit 2017)
13: Varying Rebar Set (tính năng mới revit 2017)

XEM ONLINE HOẶC TẢI VỀ TẠI ĐÂY: GOOGLE DRIVE


COPYRIGHT DISCLAIMER:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét