59 TRANG WEB MIỄN PHÍ TỐT NHẤT ĐỂ HỌC TẬP & PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

59 TRANG WEB MIỄN PHÍ TỐT NHẤT ĐỂ HỌC TẬP & PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

59 TRANG WEB MIỄN PHÍ TỐT NHẤT ĐỂ HỌC TẬP & PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP
9 WEBSITE HỌC MARKETING
1. BrandVietNam: http://www.brandsvietnam.com
Trang thông tin về marketing và brand hàng đầu, cung cấp những kiến thức mới nhất và nhiều case study rộng mở.
2. Beginer’s Guider to Social Media: https://moz.com/beginners-guide-to-social-media
3. Social Media Calendar: https://oursocialtimes.com/11-of-the-best-social-media-calendars/
4. Content Marketing Stack: https://www.contentmarketingstack.co
5. Marketing Stack: www.intercom.com/blog/the-ultimate-marketing-technology-stack
6. Content Machine: http://contentmachine.com/
7. Learn Local Marketing: http://www.localmarketingsource.com/learn
8. Content Marketing Today: https://www.socialmediatoday.com
9. Social Marketing Success Kit: https://www.marketo.com/success-kits/social-marketing/

9+ https://www.erocathanh.com/
8 WEBSITE HỌC KẾ TOÁN
1. Diễn đàn dân kế toán: http://danketoan.com
2. Web kế toán: https://www.webketoan.vn/
3. MIT Open CourseWare: https://ocw.mit.edu/index.htm
4. Accounting Coach: https://www.accountingcoach.com
5. Simple Studies: http://simplestudies.com
6. Account World: https://accountworld.in
7. Miss CPA: http://misscpa.com
8. Coursera: http://coursera.org/
7 WEBSITE TÂM LÝ HỌC
1. Hội tâm lý học xã hội Việt Nam: http://hoitamlyhocvietnam.vn
2. Tâm lý học tội phạm: https://tamlyhoctoipham.com
3. Tâm Lý Học Hiện Đại: https://tamlyhochiendai.com/
4. Importance of Philosophy: http://www.importanceofphilosophy.com
5. On Truth and Reality: https://www.spaceandmotion.com
6. Philosophy Pages: http://www.philosophypages.com
7. Philosophy of Music: https://www.philosophytalk.org/shows/philosophy-music
9 WEBSITE HỌC TIẾNG NHẬT
1. Erin học tiếng Nhật: https://www.erin.ne.jp/en/
2. NHK WORLD: Cùng nhau học tiếng Nhật: http://www3.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/learn/list/index.html
3. Akira Online: http://akirajapanese.com
4. Kyoanwebsite: http://kyoan.u-biq.org/
5. Tiếng Nhật JPlang: http://jplang.tufs.ac.jp/
6. Học tiếng nhật qua Anime và Manga: http://www.anime-manga.jp/CharacterExpressions/
7. Wow Japanese Youtube Channel: https://www.youtube.com/user/WowJapanese/featured
8. Nihongo-e-na: http://nihongo-e-na.com/jpn/
9. E-Japanese: http://www.e-japanese.jp/
8 WEBSITE HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ
1. BBC Learning English:  http://www.bbc.co.uk/learningenglish
2. Học nghe Ello: http://www.elllo.org
3. Verbling: https://www.verbling.com
4. Babel Village: http://babelvillage.com
5. Mighty book: http://www.mightybook.com/
6. Busuu: https://www.busuu.com
7. Italki: https://wwwitalki.com
8. LingoGlobe: http://www.lingoglobe.com
10 WEBSITE HỌC TIẾNG HÀN
1. Easy Korean: http://www.easy-korean.com/
2. Talk to me in Korean: www.talktomeinkorean.com
3. Từ vựng tiếng Hàn: http://tuvungtienghan.com/
4. Kosnet: http://www.studyinkorea.go.kr/en/main.do
5. Thông Tin Hàn Quốc: http://thongtinhanquoc.com/hoc-tieng-han/
6. Key to Korean: http://keytokorean.com/
7. Koreanclasswith101: http://www.koreanclass101.com/
9. Tiếng Hàn online: http://www.tienghanonline.com/
10. KBS: http://kbsworld.kbs.co.kr/
8 WEBSITE HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ (IT)
1. Codecademy: https://www.codecademy.com
2. Udemy: https://www.udemy.com
3. Edx: https://www.edx.org
4. The Odin Project: https://www.theodinproject.com
5. Tuts+: https://tutsplus.com
6. Freecodecamp: https://www.freecodecamp.com
7. Github: https://github.com
8. Code Avengers: https://www.codeavengers.com

#quantriexcel
#kynangmoi
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét