Chia sẻ miễn phí Khóa Học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn - Video, Source Code, Slide Và SQL - Google Driver Link 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa Học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn - Video, Source Code, Slide Và SQL - Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa Học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn - Video, Source Code, Slide Và SQL - Google Driver Link 2020

Khóa Học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn - Video, Source Code, Slide Và SQL
LINK LIÊN KẾT
https://www.kynangmoi.info/2020/07/chia-se-mien-phi-khoa-hoc-nen-tang-co.html?m=1
Bạn sẽ học được gì sau khóa học này ?
  • Diễn giải được vài trò của CSDL trong hệ thống thông tin, các khái niệm cơ bản trong CSDL, mô hình dữ liệu quan hệ 
  • Hướng dẫn học viên mô hình hóa dữ liệu bằng mô hình thực thể kết hợp (ER). 
  • Trình bày cách chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ 
  • Sử dụng HQT CSDL SQL để xây dựng CSDL và sử dụng ngôn ngữ truy vấn để thao tác trên CSDL 
  • Giới thiệu về ràng buộc toàn vẹn, phát hiện và khai báo RBTV trên CSDL 
  • Tự học viên có thể phân tích được các mô hình dữ liệu thực thế 
  • Tự học viên có thể thiết kế và viết các câu truy vấn về CSDL
Khóa Học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn - Video, Source Code, Slide Và SQL
Đề cương khóa học (Gồm 7 chương và 24 bài học) 
CHƯƠNG 1:
Source code và slide khóa học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Bài 1: Giới thiệu chung, đối tượng sử dụng, HQT CSDL, các ứng dụng của CSDL

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài 2: Lý thuyết tổng quan
Bài 3: Bài tập xác định dữ liệu

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)

Bài 4: Loại thực thể - thuộc tính - khóa
Bài 5 Mối kết hợp - loại mối kết hợp - bản số
Bài 6: Loại thực thể yếu
Bài 7: Bài tập xác định loại thực thể
Bài 8: Bài tập xác định mối kết hợp

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH QUAN HỆ DỮ LIỆU

Bài 9: Mô hình quan hệ dữ liệu - Các khái niệm
Bài 10: Chuyển đổi từ ER sang mô hình quan hệ

CHƯƠNG 5: NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL (SELECT QUERY LANGUAGE)

Bài 11: Cài đặt SQL
Bài 12: Giới thiệu, tạo cấu trúc CSDL
Bài 13: Giới thiệu, khởi tạo dữ liệu INSERT, UPDATE, DELETE
Bài 14: Truy vấn dữ liệu phần 1
Bài 15: Truy vấn dữ liệu phần 2
Bài 16: Truy vấn dữ liệu phần 3
Bài 17: Truy vấn dữ liệu ORDER BY, GROUP BY, HAVING
Bài 18: Truy vấn dữ liệu truy vấn với nhiều điều kiện OR AND
Bài 19: Truy vấn dữ liệu Tuy vấn lồng
Bài 21: Bài tập truy vấn dữ liệu

CHƯƠNG 6: STORE PROCEDURE

 Bài 22: Store Procedure
 NEW: Ràng buộc toàn vẹn
                                            
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét