CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC HỌC LẬP TRÌNH C/C++ TỪ A - Z - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC HỌC LẬP TRÌNH C/C++ TỪ A - Z

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC HỌC LẬP TRÌNH C/C++ TỪ A - Z

DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Giới thiệu khóa học

  Ngôn ngữ C++ được phát triển từ ngôn ngữ C. C++ không phải là ngôn ngữ hướng đối tượng hoàn toàn mà là ngôn ngữ “đa hướng”. Vì C++ hỗ trợ cả lập trình hướng hành động và lập trình hướng đối tượng. Nó là một trong những ngôn ngữ phổ biến để viết các ứng dụng máy tính – và ngôn ngữ thông dụng nhất để lập trình games.  Bạn đang có nhu cầu học C/CC++, bạn đang tự học C/C++ nhưng gặp quá nhiều khóa khăn ? 
   Khóa học Học lập trình C/C++ TỪ A - Z giúp trang bị cho học viên các kỹ năng lập trình được minh hoạ cụ thể bằng ngôn ngữ lập trình C/C++ từ cơ bản đến nâng cao. Khóa học bao gồm các kỹ thuật lập trình trên các kiểu dữ liệu cơ bản, các phát biểu lựa chọn, câu lệnh điều khiển, vòng lặp, mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc. Bên cạnh đó khóa học cũng trang bị cho học viên kiến thức xử lý tập tin, cách viết chương trình theo kiểu lập trình hàm...
   Qua khóa học Học lập trình C/C++ TỪ A - Z tại Unica.vn , học viên có thể tự nâng cao kỹ năng lập trình của mình, dễ dàng tiếp cận các ngôn ngữ cấp cao và công nghệ mới. Đây là khóa học tạo tiền đề tốt cho việc tiếp cận phương pháp lập trình hướng đối tượng, một phương pháp lập trình cần phải có của một lập trình viên.
Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu về lập trình và các khái niệm cơ bản

 Bài 1: Tổng quan về lập trình

 Bài 2: Ngôn ngữ lập trình C/C++

 Bài 3: Biểu thức

 Bài 4: Các kiểu dữ liệu trong C/C++

 Bài 5: Sử dụng Biến trong C/C++

 Bài 6: Sử dụng Hằng trong C/C++

 Bài 7: Các phép toán trong C/C++

 Bài 8: Bài tập thực hành 1

 Bài 9: Bài tập thực hành 2

 Bài 10: Bài tập thực hành 3

 Bài 11: Bài tập thực hành 4

 Bài 12: Bài tập thực hành 5

 Bài 13: Bài tập tự thực hành

 Phần 2: Cấu trúc điều khiển

 Bài 14: Khái niệm cấu trúc điều khiển

 Bài 15: Sử dụng câu lệnh if, if…else

 Bài 16: Sử dụng câu lệnh if…else lồng nhau

 Bài 17: Sử dụng câu lệnh switch…case

 Bài 18: Sử dụng lệnh goto

 Bài 19: Bài tập thực hành 1

 Bài 20: Bài tập thực hành 2

 Bài 21: Bài tập thực hành 3

 Bài 22: Bài tập thực hành 4

 Bài 23: Bài tập thực hành 5

 Bài 24: Bài tập tự thực hành

 Phần 3: Cấu trúc vòng lặp

 Bài 25: Vòng lặp for, while, do…while

 Bài 26: Lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy

 Bài 27: Vòng lặp lồng nhau

 Bài 28: Bài tập thực hành 1

 Bài 29: Bài tập thực hành 2

 Bài 30: Bài tập thực hành 3

 Bài 31: Bài tập thực hành 4

 Bài 32: Bài tập thực hành 5

 Bài 33: Bài tập tự thực hành

 Phần 4: Hàm - Chương trình con

 Bài 34: Xây dựng và sử dụng hàm

 Bài 35: Tham số của hàm

 Bài 36: Khai báo hàm

 Bài 37: Câu lệnh return và exit

 Bài 38: Bài tập thực hành 1

 Bài 39: Bài tập thực hành 2

 Bài 40: Bài tập thực hành 3

 Bài 41: Bài tập thực hành 4

 Bài 42: Bài tập thực hành 5

 Bài 43: Bài tập tự thực hành

 Phần 5: Kỹ thuật đệ quy

 Bài 44: Phân loại đệ quy

 Bài 45: Bài tập tự thực hành

 Phần 6: Mảng trong C/C++

 Bài 46: Mảng một chiều

 Bài 47: Bài tập thực hành 1

 Bài 48: Bài tập thực hành 2

 Bài 49: Bài tập thực hành 3

 Bài 50: Bài tập thực hành 4

 Bài 51: Bài tập thực hành 5

 Bài 52: Bài tập tự thực hành

 Bài 53: Mảng nhiều chiều

 Bài 54: Bài tập thực hành 1

 Bài 55: Bài tập thực hành 2

 Bài 56: Bài tập thực hành 3

 Bài 57: Bài tập thực hành 4

 Bài 58: Bài tập thực hành 5

 Bài 59: Bài tập tự thực hành

 Phần 7: Xử lý Chuỗi trong C/C++

 Bài 60: Khái niệm và thao tác trên chuỗi

 Bài 61: Một số hàm về chuỗi

 Bài 62: Mảng các chuỗi

 Bài 63: Bài tập thực hành 1

 Bài 64: Bài tập thực hành 2

 Bài 65: Bài tập thực hành 3

 Bài 66: Bài tập thực hành 4

 Bài 67: Bài tập thực hành 5

 Bài 68: Bài tập tự thực hành

 Phần 8: Con trỏ trong lập trình C/C++

 Bài 69: Khái niệm về con trỏ

 Bài 70: Các thao tác trên con trỏ

 Bài 71: Cấp phát bộ nhớ động

 Bài 72: Con trỏ và mảng

 Bài 73: Bài tập thực hành 1

 Bài 74: Bài tập thực hành 2

 Bài 75: Bài tập thực hành 3

 Bài 76: Bài tập thực hành 4

 Bài 77: Bài tập thực hành 5

 Bài 78: Bài tập tự thực hành

 Phần 9: Kiểu dữ liệu cấu trúc

 Bài 79: Thao tác trên kiểu dữ liệu cấu trúc

 Bài 80: Mảng cấu trúc

 Bài 81: Cấu trúc lồng nhau

 Bài 82: Kiểu enum và union

 Bài 83: Bài tập thực hành 1

 Bài 84: Bài tập thực hành 2

 Bài 85: Bài tập thực hành 3

 Bài 86: Bài tập thực hành 4

 Bài 87: Bài tập thực hành 5

 Bài 88: Bài tập tự thực hành

 Phần 10: Xử lý tập tin

 Bài 89: Khái niệm kiểu tập tin

 Bài 90: Các hàm xử lý trên tập tin

 Bài 91: Bài tập thực hành 1

 Bài 92: Bài tập thực hành 2

 Bài 93: Bài tập tự thực hành

 Phần 11: Tối ưu chương trình

 Bài 94: Cải tiến giải thuật

 Bài 95: Tinh chỉnh mã nguồn

 Phần 12: Các bài tập tổng hợp

 Bài 96: Bài tập 1 - Bài tập tổng hợp về mảng một chiều

 Bài 97: Bài tập 2 - Bài tập tổng hợp về ma trận

 Bài 98: Bài tập 3 - Xây dựng chương trình quản lý điểm

 Bài 99: Tổng kết khóa 


DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét