CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC LÀM CHỦ PYTHON TRONG 4 TUẦN GOOGLE DRIVER LINK - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC LÀM CHỦ PYTHON TRONG 4 TUẦN GOOGLE DRIVER LINK

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC LÀM CHỦ PYTHON TRONG 4 TUẦN GOOGLE DRIVER LINK

CHIA SẺ KHÓA HỌC LÀM CHỦ PYTHON TRONG 4 TUẦN TRÊN UNICA.VN

DOWNLOAD

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python , học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học
- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web...
- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python....)
- Cách tạo và gọi hàm trong Python
- Xử lý mảng
- Xử lý List
- Xử lý chuỗi
- Xử lý tập tin
Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình

 Bài 1: Có nên học lập trình Python?

 Bài 2: Cách tải và cài đặt Python

 Bài 3: Giới thiệu một số công cụ lập trình Python

 Bài 4: Tạo Project Python trong PyCharm

 Phần 2: Các khái niệm cơ bản

 Bài 5: Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python

 Bài 6: Cách ghi chú lệnh trong Python

 Bài 7: Các toán tử thường dùng trong Python

 Bài 8: Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python

 Bài 9: Các kiểu xuất dữ liệu

 Bài 10: Các loại lỗi trong Python

 Bài 11: Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn

 Bài 12: Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây

 Bài 13: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình

 Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện

 Phần 3: Các biểu thức điều kiện

 Bài 15: Biểu thức Boolean

 Bài 16: Biểu thức If

 Bài 17: Biểu thức if ... else

 Bài 18: Biểu thức If ... elif lồng nhau

 Bài 19: Biểu thức pass

 Bài 20: So sánh số thực trong Python

 Bài 21: Sử dụng if/else như phép gán

 Bài 22: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần

 Bài 23: Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng

 Bài 24: Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2

 Bài 25: Các bài tập tự rèn luyện

 Phần 4: Các vòng lặp

 Bài 26: Vòng while

 Bài 27: Vòng for

 Bài 28: câu lệnh break

 Bài 29: câu lệnh continue

 Bài 30: Lệnh while/else

 Bài 31: Lệnh for/else

 Bài 32: Vòng lặp lồng nhau

 Bài 33: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số

 Bài 34: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố

 Bài 35: Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương

 Bài 36: Các bài tập tự rèn luyện

 Phần 5: Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng

 Bài 37: Các hàm toán học 1

 Bài 38: Các hàm toán học 2

 Bài 39: round

 Bài 40: Time

 Bài 41: Random

 Bài 42: exit

 Bài 43: eval

 Bài 44: Bài tập rèn luyện-Game đoán số

 Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác

 Bài 46: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình

 Bài 47: Các bài tập tự rèn luyện

 Phần 6: Cách xây dựng hàm

 Bài 48: Khái niệm về hàm

 Bài 49: Cấu trúc tổng quát của hàm

 Bài 50: Cách gọi hàm

 Bài 51: Nguyên tắc hoạt động của hàm

 Bài 52: Viết tài liệu cho hàm

 Bài 53: Global Variable

 Bài 54: Parameter mặc định

 Bài 55: Lambda Expression

 Bài 56: Giới thiệu về hàm đệ qui

 Bài 57: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI

 Bài 58: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI

 Bài 59: Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci

 Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện

 Phần 7: Xử lý chuỗi

 Bài 61: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi

 Bài 62: Hàm upper, lower -in HOA-thường

 Bài 63: Hàm căn lề: rjust, ljust, center

 Bài 64: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip

 Bài 65: Hàm startsWith, endsWith

 Bài 66: Hàm find, count

 Bài 67: Hàm format,substring

 Bài 68: Hàm tách chuỗi

 Bài 69: Hàm nối chuỗi

 Bài 70: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng

 Bài 71: Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi

 Bài 72: Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi

 Bài 73: Các bài tập tự rèn luyện

 Phần 8: List

 Bài 74: Cách khai báo và sử dụng List

 Bài 75: Cách duyệt List

 Bài 76: Gán giá trị cho các phần tử trong List

 Bài 77: Phương thức insert

 Bài 78: Phương thức append

 Bài 79: Phương thức remove

 Bài 80: Phương thức reverse

 Bài 81: Phương thức sort

 Bài 82: Slicing-Trích lọc list

 Bài 83: List đa chiều

 Bài 84: Bài tập rèn luyện-xử lý list-1

 Bài 85: Bài tập rèn luyện-xử lý list-2

 Bài 86: Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều

 Bài 87: Các bài tập tự rèn luyện

 Phần 9: Xử lý tập tin

 Bài 88: Vì sao phải lưu tập tin

 Bài 89: Cách ghi tập tin

 Bài 90: Cách đọc tập tin

 Bài 91: Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm

 Bài 92: Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số

 Bài 93: Các bài tập tự rèn luyện

 Phần 10: Thiết kế giao diện với tkinter

 Bài 94: Giới thiệu tkinter

 Bài 95: Cách tạo cửa sổ với tkinter

 Bài 96: Các control cơ bản trong tkinter

 Bài 97: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1

 Bài 98: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2

 Bài 99: Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia

 Bài 100: Các bài tập tự rèn luyện

 Phần 11: Tổng kết khóa học

 Bài 101: Project tổng hợp

DOWNLOAD

#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét