CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC: LẬP TRÌNH LINQ TOÀN TẬP 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC: LẬP TRÌNH LINQ TOÀN TẬP 2020

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC: LẬP TRÌNH LINQ TOÀN TẬP 2020

CHIA SẺ KHÓA HỌC: LẬP TRÌNH LINQ TOÀN TẬP TRÊN UNICA.VN

DOWNLOAD

Giới thiệu khóa học

Bạn muốn học lập trình C#?
Bạn tốn quá nhiều thời gian cho việc học lập trình?
Bạn đang gặp khó khăn trong việc thao tác xử lý, chuỗi mảng, thiết kế giao diện?
Khóa học "Lập trình LinQ toàn tập" sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
 • Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
 • Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
 • Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL
 • Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
 • Sử dụng Extension method
 • Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
 • Xử lý chuỗi, mảng, collections
 • Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
 • Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
 • Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
 • Triển khai được mô hình đa tầng
 • Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu về LINQ

 Bài 1: Giới thiệu về LINQ

 Bài 2: Hệ sinh thái của LINQ

 Bài 3: Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017

 Phần 2: Các kỹ thuật xử lý trong LINQ

 Bài 4: Generics

 Bài 5: Implicitly Typed Variables

 Bài 6: Object Initializers

 Bài 7: Anonymous Types

 Bài 8: Extension Methods

 Bài 9: Delegate

 Bài 10: Lambda Expressions

 Bài 11: Các loại Cú pháp trong LinQ

 Bài 12: Deferred execution và lazy loading

 Bài 13: Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ

 Phần 3: Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ

 Bài 14: Foreach

 Bài 15: Exists

 Bài 16: Find

 Bài 17: FindAll

 Bài 18: FindIndex

 Bài 19: FindLast

 Bài 20: FindLastIndex

 Bài 21: RemoveAll

 Bài 22: TrueForAll

 Phần 4: Các hàm lọc và phân trang trong LinQ

 Bài 23: Select

 Bài 24: Where

 Bài 25: OrderBy/OrderByDescending

 Bài 26: OfType

 Bài 27: All

 Bài 28: Any

 Bài 29: Max, Min

 Bài 30: FirstOrDefault

 Bài 31: Skip

 Bài 32: Skipwhile

 Bài 33: Take

 Bài 34: TakeWhile

 Bài 35: ToArray

 Bài 36: ToDictionary

 Bài 37: ToList

 Bài 38: Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm

 Phần 5: Giới thiệu LinQ to SQL

 Bài 39: LinQ to SQL là gì

 Bài 40: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

 Bài 41: Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

 Phần 6: Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL

 Bài 42: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax

 Bài 43: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax

 Bài 44: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax

 Bài 45: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax

 Bài 46: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax

 Bài 47: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax

 Bài 48: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax

 Bài 49: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax

 Bài 50: Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax

 Bài 51: Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax

 Bài 52: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax

 Bài 53: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax

 Phần 7: Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL

 Bài 54: Cách lưu mới một Danh mục

 Bài 55: Cách lưu mới một Sản phẩm

 Bài 56: Cách lưu mới nhiều Sản phẩm

 Bài 57: Cập nhật Sản phẩm

 Bài 58: Cập nhật Danh mục

 Bài 59: Xóa một Sản phẩm

 Bài 60: Xóa một Danh mục

 Bài 61: Xóa nhiều Sản phẩm

 Phần 8: Sử dụng Store Procedure

 Bài 62: Triệu gọi Store Procedure - Lấy chi tiết sản phẩm

 Bài 63: Triệu gọi Store Procedure - Lấy toàn bộ sản phẩm

 Bài 64: Triệu gọi Store Procedure - Thêm sản phẩm

 Bài 65: Triệu gọi Store Procedure - Cập nhật giá

 Bài 66: Triệu gọi Store Procedure - Xóa Sản phẩm

 Bài 67: Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ

 Bài 68: Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn

 Phần 9: Các bài tập rèn luyện

 Bài 69: Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm

 Bài 70: Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách

 Bài 71: Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện


DOWNLOAD

#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét