Download Miễn Phí Khóa Học: Bước Đầu Với Ứng Dụng Website Trên Nền Tảng Asp.Net Mvc 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

Download Miễn Phí Khóa Học: Bước Đầu Với Ứng Dụng Website Trên Nền Tảng Asp.Net Mvc 2020

Download Miễn Phí Khóa Học: Bước Đầu Với Ứng Dụng Website Trên Nền Tảng Asp.Net Mvc 2020


Bước Đầu Với Ứng Dụng Website Trên Nền Tảng Asp.Net Mvc

😎Link Tải Khoá Học😎

 Link Xem Online:
          Phần 1: https://bit.ly/399DJr1
          Phần 2: https://bit.ly/3dmtpPZ
---------------------------------------------------------------------------------
 Link Tải:
  Phần 1: DOWNLOAD
  Phần 2: DOWNLOAD
  Phần 3: DOWNLOAD
  Phần 4: DOWNLOAD

Giới thiệu khóa học

Khoá học Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC hướng dẫn bạn từng bước làm việc trên nền tảng ASP.NET MVC, thực hành Lab là chính, mang đến cho bạn sự thú vị khi theo dõi.
Khoá học có tính thực tiễn cao, nội dung hướng đến nền tảng công nghệ nhằm phục vụ tốt việc học tập, tự nghiên cứu của học viên.
Thông qua khóa học, bạn sẽ hiểu được nền tảng công nghệ, và vận dụng được vào dự án thực tế
Đây là nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft để thiết kế website và xây dựng các ứng dụng quản lý trên nền tảng Internet
Bạn sẽ nắm vững kiến thức làm việc giữa ASP.NET MVC và Entity Framework thông tin truy vấn dữ liệu LINQ.
Biết quy trình làm việc của ASP.NET MVC trong dự án thực tế. Từ đó, giúp bạn tự xây dựng được ứng dụng web sử dụng ASP.NET MVC.
Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu

 Bài 1: Sơ lược ngành phát triển website hiện nay

 Bài 2: Giới thiệu khóa học

 Phần 2: Làm việc với Entity Framework

 Bài 3: Giới thiệu truy vấn LINQ trong Entity Framework

 Bài 4: Demo LINQ

 Bài 5: LINQ với Query Syntax và Method Syntax

 Bài 6: LINQ với Generic Types

 Bài 7: LINQ với Query Operations

 Bài 8: LINQ với Query Operations (P2)

 Bài 9: LINQ với Data

 Bài 10: LINQ với truy vấn Selecting

 Bài 11: LINQ với truy vấn Inserting

 Bài 12: LINQ với truy vấn Updating

 Bài 13: LINQ với truy vấn Deleting

 Bài 14: LINQ với truy vấn Inner Join

 Bài 15: LINQ với truy vấn Left Join

 Bài 16: Tổng quan về Entity Framework (EF)

 Bài 17: Demo ứng dụng với EF

 Bài 18: Cách tạo mới một EF

 Bài 19: EF với truy vấn Select

 Bài 20: EF với truy vấn Insert

 Bài 21: EF với truy vấn Update

 Bài 22: EF với truy vấn Delete

 Bài 23: EF với truy vấn Inner Join

 Bài 24: EF với truy vấn Store Procedure

 Bài 25: Tổng kết phần

 Phần 3: Giới thiệu về ASP.NET MVC

 Bài 26: Giới thiệu ASP.NET MVC

 Bài 27: Làm việc với thành phần Controller

 Bài 28: Làm việc với thành phần Model

 Bài 29: Làm việc với thành phần View

 Bài 30: Kiến trúc ứng dụng ASP.NET MVC

 Bài 31: Kiến trúc thành phần Model, View, Controller trong ASP.NET MVC

 Bài 32: Demo ứng dụng web ASP.NET MVC

 Bài 33: Cấu trúc thư mục ứng dụng ASP.NET MVC

 Bài 34: ASP.NET MVC với Routing

 Bài 35: Demo ứng dụng web ASP.NET MVC với Routing

 Bài 36: ASP.NET MVC với Action Method

 Bài 37: ASP.NET MVC với Action Selectors

 Bài 38: ASP.NET MVC với Action Name

 Bài 39: ASP.NET MVC với NonAction

 Bài 40: ASP.NET MVC với ActionVerbs

 Bài 41: ASP.NET MVC với Object Platform

 Bài 42: ASP.NET MVC với Object Request Form

 Bài 43: ASP.NET MVC với Object Request QueryString

 Bài 44: ASP.NET MVC với Object Request ServerVariable

 Bài 45: ASP.NET MVC với Object Response Redirect

 Bài 46: ASP.NET MVC với Object Session

 Bài 47: ASP.NET MVC với Object Cookie

 Bài 48: Tích hợp trong ASP.NET MVC

 Bài 49: ASP.NET MVC với Razor Syntax

 Bài 50: ASP.NET MVC với HtmlHelper

 Bài 51: ASP.NET MVC với HtmlHelper TextBox, TextBoxFor

 Bài 52: ASP.NET MVC với HtmlHelper TextArea, TextAreaFor

 Bài 53: ASP.NET MVC với HtmlHelper CheckBox, CheckBoxFor

 Bài 54: ASP.NET MVC với HtmlHelper RadioButton, RadioButtonFor

 Bài 55: ASP.NET MVC với HtmlHelper DropDownList, DropDownListFor

 Bài 56: ASP.NET MVC với HtmlHelper Hidden, HiddenFor

 Bài 57: ASP.NET MVC với HtmlHelper Password, PasswordFor

 Bài 58: ASP.NET MVC với HtmlHelper Display, DisplayFor

 Bài 59: ASP.NET MVC với HtmlHelper Label, LabelFor

 Bài 60: ASP.NET MVC với HtmlHelper Editor, EditorFor

 Bài 61: ASP.NET MVC với LayoutView

 Bài 62: ASP.NET MVC với LayoutView Specify

 Bài 63: ASP.NET MVC với LayoutView Render Method

 Bài 64: ASP.NET MVC với PartailView

 Bài 65: ASP.NET MVC với PartailView Partial

 Bài 66: ASP.NET MVC với PartailView RenderPartial

 Bài 67: ASP.NET MVC với PartailView RenderAction

 Bài 68: Ôn tập ASP.NET MVC với PartialView

 Bài 69: ASP.NET MVC với ViewBag

 Bài 70: ASP.NET MVC với ViewData

 Bài 71: ASP.NET MVC với TempData

 Bài 72: ASP.NET MVC với Area

 Bài 73: Tổng kết chương


😎Link Tải Khoá Học😎

 Link Xem Online:
          Phần 1: https://bit.ly/399DJr1
          Phần 2: https://bit.ly/3dmtpPZ
---------------------------------------------------------------------------------
 Link Tải:
  Phần 1: DOWNLOAD
  Phần 2: DOWNLOAD
  Phần 3: DOWNLOAD
  Phần 4: DOWNLOAD
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét