Share Free Khóa Học: Cốt lõi Java Web JSP-SERVLET core qua dự án Web Học Toeic trực tuyến ~ Google Driver Link - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2020

Share Free Khóa Học: Cốt lõi Java Web JSP-SERVLET core qua dự án Web Học Toeic trực tuyến ~ Google Driver Link

Share Free Khóa Học: Cốt lõi Java Web JSP-SERVLET core qua dự án Web Học Toeic trực tuyến ~ Google Driver Link

Share Khóa Học: Cốt lõi Java Web JSP-SERVLET core qua dự án Web Học Toeic trực tuyến
DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Giới thiệu về khóa học

JavaServer Pages (JSP) là gì?
JavaServer Pages (JSP) là một công nghệ để phát triển các Webpage mà hỗ trợ nội dung động, giúp các lập trình viên chèn java code vào trong các HTML page bằng việc sử dụng các JSP tag đặc biệt, hầu hết bắt đầu với <% và kết thúc với %>.Một thành phần JavaServer Pages (JSP) là một loại Java Servlet, được thiết kế để thực hiện vai trò của một giao diện người dùng (User Interface) cho một ứng dụng Java Web. Lập trình viên Web viết JSPs như là các text file mà kết nối HTML code hoặc XHTML code, phần tử XHTML, và các JSP actions và câu lệnh JSP được nhúng.
Tại sao sử dụng JSP?
JavaServer Pages (JSP) thường hoạt động với cùng mục đích như các chương trình độc lập bởi sử dụng Common Gateway Interface (CGI). Nhưng JSP thường có một số lợi thế trong khi so sánh với CGI:
  • Hiệu năng tốt hơn đáng kể bởi vì JSP cho phép nhúng các phần tử động trong chính các HTML page thay vì phải có một CGI file riêng biệt.
  • JSP luôn luôn được biên dịch trước khi nó được xử lý bởi Server, không giống như CGI/Perl mà yêu cầu Server tải một trình thông dịch (Interpreter) và Target Script mỗi khi trang được yêu cầu.
  • JavaServer Pages (JSP) được xây dựng ở trên cùng của Java Servlet API, vì thế, giống Servlet, JSP cũng có quyền truy cập tới tất cả Enterprise Java APIs mạnh mẽ, bao gồm JDBC, EJB, JAXP, …
  • Các JSP page có thể được sử dụng để kết nối với Servlet mà xử lý Business logic, mô hình được hỗ trợ bởi Java Servlet.
Khoá học Cốt lỗi JSP- SERVLET tại MyClass.vn cung cấp toàn bộ các kiến thức từ cơ bản nhất đến chuyên sâu, cốt lỗi về JSP - SERVLET. Đây là khoá học tiền đề giúp bạn có thể tạo ra các ứng dụng web lớn dựa trên ngôn ngữ Java

Nhu cầu tuyển dụng?

Java - Java Web được tuyển nhiều bởi các công ty lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như bảo hiểm, y tế, giáo dục, ngân hàng. Việc nắm bắt các công nghệ lập trình Web trên nền tảng Java sẽ giúp bạn có được những mức lương khá cao.
Đề cương khóa học

Chương 1: Tổng quan giới thiệu khóa học

 Bài 1: Giới thiệu sản phẩm sau khi hoàn thành khoá học Xem trước
 Bài 2: Slide + sourcecode + tài liệu + Thảo luận Facebook

Chương 2: Hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ lập trình JSP-SERVLET

 Bài 3: Cài đặt môi trường chạy java và intellij
 Bài 4: Hướng dẫn cài đặt Mysql
 Bài 4.1: Cấu hình apache tomcat và maven

Chương 3: Tổng quan về servlet và jsp

Bài 5: Lập trình web với servlet - Ưu và nhược điểm
 Bài 6: Lập trình web với jsp - Ưu và nhược điểm
 Bài 7: Tổng quan mô hình MVC (model 2) trong lập trình jsp - servlet và tạo cấu trúc project
 Bài 7.1: Xây dựng cấu trúc tầng Model và Controller Xem trước
 Bài 7.2: Xây dựng cấu trúc tầng View và tầng Business Logic
 Bài 8: Quản lý source với GIT và Intellij
 Bài 9: Bổ sung thêm layer cho tầng Business Logic
 Bài 10: Thiết kế và quản lý database mysql sử dụng Intellij

Chương 4: Xây dựng phần backend của project sử dụng Hibernate

Bài 11: Giới thiệu tổng quan về hibernate
 Bài 12.1: Cấu hình hibernate cho project sử dụng XML file và kết nối với database Mysql phần 1.
 Bài 12.2: Cấu hình hibernate cho project sử dụng XML file và kết nối với database Mysql phần 2.
 Bài 13: Tìm hiểu đối tượng SessionFactory và xây dựng lớp HibernateUtil khởi tạo SessionFactory
 Bài 14: Xây dựng tầng persistence entity trong hibernate sử dụng JPA annotation.
 Bài 15: Xây dựng các quan hệ trong hibernate: one – to – many, many – to – one
 Bài 16: Tìm hiểu Session, Transaction trong hibernate
 Bài 17.1: Xây dựng API findAll() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction phần 1
 Bài 17.2: Xây dựng API findAll() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction phần 2
 Bài 18: Hướng dẫn cấu hình TESTNG và cách debug trong intellij để test các API phía backend
 Bài 19: Xây dựng API update() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction
 Bài 20: Xây dựng API save(), findById() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction
 Bài 21.1: Xây dựng API findByProperty() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction phần 1
 Bài 21.2: Xây dựng API findByProperty() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction phần 2
 Bài 22.1: Xây dựng API delete() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction phần 1
 Bài 22.2: Xây dựng API delete() dùng chung trong hệ thống sử dụng session và transaction phần 2

CHƯƠNG 5: Chuong 5: Xây dựng phần front-end cho project

 Bài 23.1 Xây dựng khung giao diện cho project sử dụng sitemesh decorator phần 1
 Bài 24.1: Hướng dẫn sử dụng template mẫu và tạo giao diện trang login sử dụng template có sẵn kết hợp với sitemesh decorator phần 1
 Bài 24.2: Hướng dẫn sử dụng template mẫu và tạo giao diện trang login sử dụng template có sẵn kết hợp với sitemesh decorator phần 2
 Bài 25: Quản lý tên trong trang jsp sử dụng resource bundle
 Bài 26.1: Hướng dẩn xây dựng các tầng DTO, SERVICE, DAO, UTILS trong project thông qua chức năng đăng nhập và giải thích các khái niệm pojo, command, dto trong mô hình MVC phần 1
 Bài 26.2: Hướng dẩn xây dựng các tầng DTO, SERVICE, DAO, UTILS trong project thông qua chức năng đăng nhập và giải thích các khái niệm pojo, command, dto trong mô hình MVC phần 2
 Bài 26.3: Hướng dẩn xây dựng các tầng DTO, SERVICE, DAO, UTILS trong project thông qua chức năng đăng nhập và giải thích các khái niệm pojo, command, dto trong mô hình MVC phần 3
 Bài 27: Hướng dẫn sử dụng logger - log4j để hiển thị lỗi khi chạy project
 Bài 28: Hướng dẫn sử dụng common bean utils trong servlet để truyền dữ liệu từ form vào controller
 Bài 29.1: Hoàn thiện chức năng đăng nhập phần 1
 Bài 29.2: Hoàn thiện chức năng đăng nhập phần 2
 Bài 30: Xây dựng giao diện cho trang admin và trang web của người dùng sử dụng sitemesh decorator
 Bài 31.1: Hướng dẫn sử dụng display tag hỗ trợ phân trang, sắp xếp table tự động trong jsp phần 1
 Bài 31.2: Hướng dẫn sử dụng display tag hỗ trợ phân trang, sắp xếp table tự động trong jsp phần 2
 Bài 32: Cải thiện, clean code lại chức năng đăng nhập
 Bài 33: Hướng dẫn sử dụng display tag hỗ trợ phân trang, sắp xếp table tự động trong jsp phần 3  38 phút
 Bài 34.1: Hướng dẫn xây dựng API initSearchBean và cải thiện lại API findByProperties để phục vụ việc phân trang, sort trong display tag phần 1 Xem trước
 Bài 34.2: Hướng dẫn xây dựng API initSearchBean và cải thiện lại API findByProperties để phục vụ việc phân trang, sort trong display tag phần 2 Xem trước
 Bài 35.1: Hướng dẫn phân trang và sắp xếp trong display tag phần 1
 Bài 35.2: Hướng dẫn phân trang và sắp xếp trong display tag phần 2

Chương 6: Xây dựng các phương thức hỗ trợ trong dự án và xây dựng cấu trúc jquery cho phía front end của dự án

 19 giờ 23 phút  Bài 36: Ôn tập lại Hashset, Hashmap trong java
 Bài 37.1: Cải thiện lại API findByProperty hỗ trợ tìm kiếm theo trường bất kì trong bảng và test API findByProperty với testng phần 1
 Bài 37.2: Cải thiện lại API findByProperty hỗ trợ tìm kiếm theo trường bất kì trong bảng và test API findByProperty với testng phần 2
 Bài 38: Hướng dẫn sử dụng resource bundle trong servlet
 Bài 39: Hướng dẫn sử dụng urlPartterns trong Servlet
 Bài 40.1: Xây dựng phương thức upload file trong servlet sử dụng Apache Commons phần 1
 Bài 40.2: Xây dựng phương thức upload file trong servlet sử dụng Apache Commons phần 2
 Bài 41: Hướng dẫn sử dụng HttpSession trong Servlet  11 phút
 Bài 42.1: Cải thiện lại phương thức Upload File sử dụng Apache Commons (Refactor Code) phần 1
 Bài 42.2: Cải thiện lại phương thức Upload File sử dụng Apache Commons (Refactor Code) phần 2
 Bài 43.1: Cú pháp, selector, event click, hide trong Jquery và hướng dẫn debug code jquery trên browser, chia branch git trong Intellij phần 1
 Bài 43.2: Cú pháp, selector, event click, hide trong Jquery và hướng dẫn debug code jquery trên browser, chia branch git trong Intellij phần 2
 Bài 44.1: html(), val(), attr(), closest(), css(), find(), prop(), each() trong jquery phần 1
 Bài 44.2: html(), val(), attr(), closest(), css(), find(), prop(), each() trong jquery phần 2
 Bài 44.3: html(), val(), attr(), closest(), css(), find(), prop(), each() trong jquery phần 3
 Bài 45: Change() method trong Jquery  16 phút
 Bài 46: Giới thiệu bài tập Jquery, hiển thị danh sách quản lý người dùng sử dụng API findByProperty và display tag
 Bài 47: Merge code từ nhánh con sang nhánh master trong GIT sử dụng Intellij
 Bài 48.1: Thực hành jquery phần 1
 Bài 48.2: Thực hành jquery phần 2
 Bài 49: Review code bài 48 và giải thích tường minh
 Bài 50: Thực hành jquery phần 3
 Bài 51.1: Bootstrap JS Modal, load() method trong Jquery và sử dụng Ajax() kết hợp xử lý với servlet thông qua chức năng thêm, cập nhật tài khoản người dùng phần 1
 Bài 51.2: Bootstrap JS Modal, load() method trong Jquery và sử dụng Ajax() kết hợp xử lý với servlet thông qua chức năng thêm, cập nhật tài khoản người dùng phần 2
 Bài 51.3: Bootstrap JS Modal, load() method trong Jquery và sử dụng Ajax() kết hợp xử lý với servlet thông qua chức năng thêm, cập nhật tài khoản người dùng phần 3
 Bài 51.4: Bootstrap JS Modal, load() method trong Jquery và sử dụng Ajax() kết hợp xử lý với servlet thông qua chức năng thêm, cập nhật tài khoản người dùng phần 4
 Bài 51.5: Bootstrap JS Modal, load() method trong Jquery và sử dụng Ajax() kết hợp xử lý với servlet thông qua chức năng thêm, cập nhật tài khoản người dùng phần 5
 Bài 51.6: Bootstrap JS Modal, load() method trong Jquery và sử dụng Ajax() kết hợp xử lý với servlet thông qua chức năng thêm, cập nhật tài khoản người dùng phần 6
 Bài 51.7: Bootstrap JS Modal, load() method trong Jquery và sử dụng Ajax() kết hợp xử lý với servlet thông qua chức năng thêm, cập nhật tài khoản người dùng phần 7
 Bài 52: Áp dụng Design Parttern Singleton pattern trong dự án thông qua việc xây dựng singleton cho 2 tầng SERVICE và DAO Xem trước
 Bài 53: Refactor code chức năng đăng nhập nhằm tối ưu perfomance
 Bài 54: Demo chức năng thêm tài khoản người dùng bằng cách import dữ liệu từ file excel
 Bài 55.1: Đọc file excel sử dụng thư viện APACHE POI phần 1
 Bài 55.2: Đọc file excel sử dụng thư viện APACHE POI phần 2
 Bài 56: Áp dụng Design Parttern Factory Method trong dự án thông qua chức năng đọc file Excel
 Bài 57: Xây dựng phương thức xuất dữ liệu dạng String theo kiểu dữ liệu trong file excel
 Bài 58.1: Validate dữ liệu file Excel trước khi import phần 1
 Bài 58.2: Validate dữ liệu file Excel trước khi import phần 2
 Bài 58.3: Validate dữ liệu file Excel trước khi import phần 3
 Bài 59.1: Import dữ liệu từ file excel vào trong database phần 1 và xây dựng thêm API findEqualUnique cho phần backend
 Bài 59.2: Import dữ liệu từ file excel vào trong database phần 2
Chương 7: Hoàn thiện chức năng của dự án
 Bài 60: Phân tích và thiết kế chức năng cho website học toeic trực tuyến
 Bài 61.1: Xây dựng khung chức năng tìm kiếm trong trang Admin thông chức năng tìm kiếm bài hướng dẫn nghe phần 1
 Bài 61.2: Xây dựng khung chức năng tìm kiếm trong trang Admin thông chức năng tìm kiếm bài hướng dẫn nghe phần 2
 Bài 62: Tích hợp CKEDITOR hỗ trợ soạn thảo văn bản cho project thông qua chức năng quản lý bài hướng dẫn nghe
 Bài 63: Hướng dẫn sử dụng Jquery Validation Plugin hỗ trợ vaidate dữ liệu ngoài form thông qua chức năng quản lý bài hướng dẫn nghe
 Bài 64: Hướng dẫn sử dụng API FileReader trong Javascript hỗ trợ việc đọc nội dung từ file thông qua chức năng xem ảnh ngay khi upload
 Bài 65.1: Hoàn thiện chức năng thêm, cập nhật bài hướng dẫn nghe phần 1
 Bài 65.2: Hoàn thiện chức năng thêm, cập nhật bài hướng dẫn nghe phần 2
 Bài 66: Ôn tập và cấu hình lại logger - log4j
 Bài 67: Ôn tập exception trong java
 Bài 68: Hoàn thiện chức năng thêm, cập nhật bài hướng dẫn nghe phần 3
 Bài 69: Tìm hiểu SweetAlert trong Jquery
 Bài 70: Hoàn thiện chức năng xóa bài hướng dẫn nghe
 Bài 71: Áp dụng toán tử LIKE trong sql vào trong API findByProperty hỗ trợ tìm kiếm gần đúng
 Bài 72: Chỉnh sửa lại ResourceBundle và giải thích lại 1 số hàm jquery viết dùng chung
 Bài 73: chỉnh sửa chức năng search và giao diện trong trang danh sách bài hướng dẫn nghe
 Bài 74: Refactor code hàm writeOrUploadFile trong UploadUtil
 Bài 75: Viết hàm đọc file từ folder nằm ngoài project
 Bài 76: Tích hợp CKFinder trong CKEditor hỗ trợ upload ảnh khi soạn thạo nội dung văn bản
 Bài 77: Chỉnh sửa lại chức năng phân trang trong quản lý user và phân trang khi import user từ file excel
 Bài 78: Quản lý session khi đăng nhập và tạo chức năng logout
 Bài 79.1: Phân tích và thiết kế hoàn chỉnh database cho hệ thống web toeic phần 1
 Bài 79.2: Phân tích và thiết kế hoàn chỉnh database cho hệ thống web toeic phần 2
 Bài 80.1: Xây dựng chức năng bài hướng dẫn nghe ngoài client phần 1
 Bài 80.2: Xây dựng chức năng bài hướng dẫn nghe ngoài client phần 2
 Bài 80.3: Xây dựng chức năng bài hướng dẫn nghe ngoài client phần 3
 Bài 81: Refactor code hàm UploadUtil
 Bài 82: Hướng dẫn upload nhiều file cùng 1 lúc thông qua chức năng upload audio, hình ảnh và chỉnh sửa 1 số entity
 Bài 83.1: Hướng dẫn xây dựng chức năng làm bài tập ngoài client phần 1
 Bài 83.2: Hướng dẫn xây dựng chức năng làm bài tập ngoài client phần 2
 Bài 83.3: Hướng dẫn xây dựng chức năng làm bài tập ngoài client phần 3
 Bài 84.1: Hướng dẫn xây dựng chức năng làm bài thi ngoài client phần 1
 Bài 84.2: Hướng dẫn xây dựng chức năng làm bài thi ngoài client phần 2
 Bài 84.3: Hướng dẫn xây dựng chức năng làm bài thi ngoài client phần 3
 Bài 85: Refactor code hàm save phần Backend
 Bài 86: Hướng dẫn xây dựng chức năng làm bài thi ngoài client phần 4
 Bài 87: Tổng kết khóa học và hướng dẫn cách chạy project của khóa học
 Bài 88: Tối ưu API findByProperty trong phần backend

#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét