Share free Khóa Học Lập trình C# trong 5 tuần ~ Google Driver Link 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

Share free Khóa Học Lập trình C# trong 5 tuần ~ Google Driver Link 2020

Share free Khóa Học Lập trình C# trong 5 tuần ~ Google Driver Link 2020

Tải Xuống Khóa Học Hoặc Xem Trực Tiếp Với Link Driver​


Giáo trình

Phần 1: Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình

Bài 1: Giới thiệu đề cương chi tiết của khóa học (P.1)

Bài 2: Giới thiệu đề cương chi tiết của khóa học (P.2)

Bài 3: Giới thiệu C#

Bài 4: Cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình Visual Studio

Phần 2: Tổng quan lập trình C#

Bài 5: Kiểu dữ liệu, biến và biểu thức (P.1)

Bài 6: Kiểu dữ liệu, biến và biểu thức (P.2)

Bài 7: Các phép toán trong C# (P.1)

Bài 8: Các phép toán trong C# (P.2)

Bài 9: Các ghi chú trong C#

Bài 10: Các cấu trúc điều kiện

Bài 11: Các cấu trúc lặp (P.1)

Bài 12: Các cấu trúc lặp (P.2)

Bài 13: Hàm trong C# (P.1)

Bài 14: Hàm trong C# (P.2)

Bài 15: Một số thư viện thường dùng trong C# (P.1)

Bài 16: Một số thư viện thường dùng trong C# (P.2)

Bài 17: Project tổng hợp - Game đoán số

Phần 3: Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#

Bài 18: Debug trong C#

Bài 19: Xử lý biệt lệ trong C#

Phần 4: Chuỗi, mảng và collection trong C#

Bài 20: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi (P.1)

Bài 21: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi (P.2)

Bài 22: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi (P.3)

Bài 23: Mảng (P.1)

Bài 24: Mảng (P.2)

Bài 25: List

Bài 26: Dictionary

Bài 27: Project Demo: Tra cứu từ điển Anh - Việt

Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong C#

Bài 28: Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng

Bài 29: Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (P.1)

Bài 30: Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (P.2)

Bài 31: Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (P.3)

Bài 32: Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (P.4)

Bài 33: Xây dựng các lớp kế thừa trong C# (P.1)

Bài 34: Xây dựng các lớp kế thừa trong C# (P.2)

Bài 35: Xây dựng các lớp kế thừa trong C# (P.3)

Bài 36: Xây dựng phần mềm: Quản lý nhân viên theo OOP (P.1)

Bài 37: Xây dựng phần mềm: Quản lý nhân viên theo OOP (P.2)

Bài 38: Xây dựng phần mềm: Quản lý nhân viên theo OOP (P.3)

Phần 6: Lập trình Windows Form cơ bản trong C#

Bài 39: Giới thiệu về Windows Form (P.1)

Bài 40: Giới thiệu về Windows Form (P.2)

Bài 41: Giới thiệu về thanh công cụ Toolbox & Properties

Bài 42: MessageBox

Bài 43: Panel & SplitContainer

Bài 44: Các control cơ bản nhất: Label,Textbox, Button

Bài 45: Checkbox, RadioButton

Bài 46: Picturebox

Bài 47: DateTimePicker & MonthCalendar

Bài 48: ListBox (P.1)

Bài 49: ListBox (P.2)

Bài 50: ComboBox

Bài 51: CheckedListBox

Bài 52: Project tổng hợp - Quản lý sản phẩm (P.1)

Bài 53: Project tổng hợp - Quản lý sản phẩm (P.2)

Bài 54: Project tổng hợp - Quản lý sản phẩm (P.3)

Phần 7: Các bài tập rèn luyện tổng hợp - Có đáp án

Bài 55: Bài tập rèn luyện 1 - Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime (P.1)

Bài 56: Bài tập rèn luyện 1 - Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime (P.2)

Bài 57: Bài tập rèn luyện 2 - Chương trình tính tiền bán sách (P.1)

Bài 58: Bài tập rèn luyện 2 - Chương trình tính tiền bán sách (P.2)

Bài 59: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (P.1)

Bài 60: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (P.2)

Bài 61: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (P.3)

Bài 62: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (P.4)

Bài 63: Bài tập rèn luyện 4 - Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim (P.1)

Bài 64: Bài tập rèn luyện 4 - Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim (P.2)

Bài 65: Bài tập rèn luyện 4 - Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim (P.3)

Bài 66: Bài tập rèn luyện 5 - Thiết kế giao diện tương tác với mảng

Phần 8: Các bài tập rèn luyện tổng hợp - tự giải

Bài 67: Bài tập rèn luyện 6 - Thiết kế màn hình Hóa đơn bán xe

Bài 68: Bài tập rèn luyện 7 - Viết Game Caro 2 người chơi với nhau

Bài 69: Bài tập rèn luyện 8 - Viết phần mềm Kiểm tra gõ phím

Bài 70: Bài tập rèn luyện 9 - Viết phần mềm tương tự MsPaint

Bài 71: Bài tập rèn luyện 10 - Viết game Xếp hình

Phần 9: Tổng kết khóa học

Bài 72: nTổng kết toàn bộ khóa học

Tải Xuống Khóa Học Hoặc Xem Trực Tiếp Với Link Driver​

#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét