SHARE FREE KHÓA HỌC-HỌC LẬP TRÌNH JAVASCRIPT & TYPESCRIPT TỪ CON SỐ 0 QUA PROJECT THỰC TẾ ~ 2.2 Gb Google Driver 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

SHARE FREE KHÓA HỌC-HỌC LẬP TRÌNH JAVASCRIPT & TYPESCRIPT TỪ CON SỐ 0 QUA PROJECT THỰC TẾ ~ 2.2 Gb Google Driver 2020

SHARE FREE KHÓA HỌC-HỌC LẬP TRÌNH JAVASCRIPT & TYPESCRIPT TỪ CON SỐ 0 QUA PROJECT THỰC TẾ ~ 2.2 Gb Google Driver 2020

Bạn sẽ học được gì?
  • Hiểu về Typescript, phân biệt được 2 loại Javascrypt và Typescript
  • Biết cách lập trình Typescript, học bài bản từ đầu
  • Có thêm kiến thức lập trình về Frontend và Backend
  • Tự viết được hiệu ứng, không phụ thuộc vào các thư viện hiệu ứng bên ngoài
KHÓA HỌC HỌC LẬP TRÌNH TYPESCRIPT QUA PROJECT THỰC TẾ

Giới thiệu khóa học

TypeScript là một phiên bản hỗ trợ của JavaScript giúp cung cấp users optional static types cũng như những tooling hữu ích và mạnh mẽ.  TypeScript giúp bạn viết ra code chuẩn và ít phải bị gặp những bug khó chịu thường thấy trong JavaScript. Không những thế TypeScript còn có tính năng thông báo và phát hiện lỗi ngay lập tức chứ không cần đợi bạn phải save file. Nhờ đó mà trải nghiệm của người dùng sẽ càng tuyệt vời hơn cũng như hiệu năng làm việc được tăng lên đáng kể….
Typescript là một dự án mã nguồn mở được Microsoft phát triển, được xem là một phiên bản nâng cao của Javascript. 
Khóa học Học lập trình Javascript qua project thực tế đi từ phần lý thuyết cơ bản nhất một cách chi tiết, sau đó thực hành qua các bài tập, giúp bạn hiểu về Typescript, và cách để sử dụng chúng, đáp ứng nhu cầu lập trình web hiện nay của các công ty.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu và cài đặt Typescript

 Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript

 Bài 2: Cài đặt nodejs, cài đặt git, cài đặt plugin, chạy thử file

 Phần 2: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Typescript

 Bài 3: Kiểu dữ liệu string trong typescript

 Bài 4: Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string

 Phần 3: Ba kiểu dữ liệu mới so với Javascript

 Bài 5: Ba kiểu dữ liệu mới so với javascript

 Bài 6: Kiểu dữ liệu Any

 Bài 7: Kiểu dữ liệu void trong Typescript

 Phần 4: Tổng kết phần kiểu dữ liệu trong Typescript

 Bài 8: Ép kiểu trong typescript

 Bài 9: Tổng kết phần kiểu dữ liệu

 Phần 5: Bốn kiểu function trong Typescript

 Bài 10: Giới thiệu loại function đầu tiên trong typescript - return function
 Bài 11: Vì sao phải sử dụng hàm có tham số

 Bài 12: Hai cách khai báo Anonymous function trong typescript

 Bài 13: Kiểu function thứ 4 - Function không cần function

 Phần 6: Tại sao phải lập trình hướng đối tượng

 Bài 14: Học lập trình hướng đối tượng từ đầu

 Bài 15: Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng giỏ hàng

 Phần 7: Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng

 Bài 16: Phân tích và ví dụ về các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng

 Bài 17: Phân tích chương trình dưới con mắt của lập trình hướng đối tượng

 Bài 18: Trừu tượng hóa, đa hình, thừa kế và đóng gói trong lập trình hướng đối tượng

 Phần 8: Cơ bản về Class và Instance

 Bài 19: Tạo class thế nào

 Bài 20: Tạo instance thế nào

 Phần 9: Luyện tập về Class

 Bài 21: Bài tập 2 về class

 Bài 22: Bài tập tổng hợp 3 - Class và Enum

 Phần 10: Ý nghĩa của Static và Exetends

 Bài 23: Ý nghĩa của Static trong lập trình hướng đối tượng

 Bài 24: Kế thừa trong typescript - Phần 1

 Bài 25: Kế thừa trong typescript - Phần 2

 Bài 26: Kế thừa trong typescript - Phần 3

 Phần 11: Hiểu bản chất Access Modifier trong Typescript

 Bài 27: Lý thuyết cơ bản về Access Modifier, có cần dùng access modifier không

 Bài 28: Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành - Phần 1

 Bài 29: Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành - Phần 2

 Phần 12: Lý thuyết về Accessor trong Typescript

 Bài 30: Lý thuyết về Accessor trong Typescript

 Bài 31: Học cách sử dụng Accessor thông qua bài tập

 Bài 32: Thực hành getter và setter với việc đặt mật khẩu

 Phần 13: Abstract là gì?

 Bài 33: Sử dụng Abstract Class trong Typescript

 Bài 34: Sử dụng Abstract method trong typescript

 Phần 14: Generic sử dụng thế nào

 Bài 35: Cơ bản về Generic trong lập trình typescript

 Bài 36: Sử dụng Generic trong class

 Bài 37: Generic Class sử dụng trong Typescript

 Phần 15: Thực hành Interface trong Typescript

 Bài 38: Interface trong lập trình hướng đối tượng

 Bài 39: Interface Class sử dụng trong Typescript

 Phần 16: Namespace và Export

 Bài 40: Export trong Typescript

 Phần 17: Giới thiệu Project lập trình ứng dụng bằng Typescript

 Bài 41: Giới thiệu Project lập trình Typescript cho chức năng giỏ hàng

 Bài 42: Dựng giao diện - phần HTML cho ứng dụng

 Phần 18: Xử lý nội dung và HTML cho ứng dụng

 Bài 43: Xử lý phần HTML cột phải

 Bài 44: Tạo khối nội dung demo bên trái cho ứng dụng

 Phần 19: Xử lý giao diện bằng CSS và Boostrap 4

 Bài 45: Hoàn thiện phần nội dung cơ bản bằng bootstrap 4

 Bài 46: Xử lý giao diện bằng phương pháp Chrome

 Phần 20: Khởi động Project với việc xây dựng Class sản phẩm

 Bài 47: Tạo Class

 Bài 48: Lập trình các hàm tương tác với đối tượng

 Phần 21: Class thứ hai - class Quản lý hàng và các phương thức thao tác với sản phẩm

 Bài 49: Tạo bộ khung cho Class Quản lý hàng

 Phần 22: Class thứ ba - Class giỏ hàng

 Bài 50: Tạo đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng

 Bài 51: Định nghĩa phương thức hoạt động của đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng
 Phần 23: Class thứ tư - Class quản lý giỏ hàng

 Bài 52: Tạo interface cho phần quản lý giỏ hàng
 Phần 24: Cách tạo file tsconfig và cài đặt cơ bản trước khi code

 Bài 53: Cài đặt cơ bản cho ứng dụng

 Bài 54: Cài đặt cơ bản trước khi code

 Bài 55: Cách tạo file tsconfig-json

 Phần 25: Xử lý hàm Constructor

 Bài 56: Xử lý Constructor

 Bài 57: Cách 2 xử lý Constructor

 Phần 26: Lấy nội dung sản phẩm và đẩy ra giao diện

 Bài 58: Viết hàm lấy nội dung sản phẩm

 Bài 59: Đẩy sản phẩm từ dữ liệu ra giao diện

 Bài 60: Thao tác với HTML

 Phần 27: Lấy thông tin sản phẩm khi click vào nút Mua Ngay

 Bài 61: Phương thức mua hàng

 Bài 62: Viết hàm lấy thông tin sản phẩm cho nút Mua ngay

 Phần 28: Truyền tham số vào hàm getSanPhamById

 Bài 63: Cách truyền tham số thông qua thẻ HTML

 Bài 64: Viết hàm getSanPhamById

 Phần 29: Viết hàm thêm sản phẩm giỏ hàng

 Bài 65: Thao tác với class quản lý giỏ hàng

 Bài 66: Viết hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng

 Phần 30: Viết hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

 Bài 67: Viết hàm kiểm tra sản phẩm

 Bài 68: Xử lý logic của hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

 Phần 31: Phun dữ liệu ra giao diện HTML trong class quản lý giỏ hàng

 Bài 69: Đẩy dữ liệu đã xử lý trong typescript ra giao diện HTML

 Bài 70: Hoàn thiện phần phun dữ liệu ra giao diện HTML trong Typescript

 Phần 32: Viết hàm tính số lượng và tính giá trong Class quản lý giỏ hàng

 Bài 71: Tính số lượng sản phẩm

 Bài 72: Tính giá sản phẩm

 Phần 33: Viết hàm Update giỏ hàng

 Bài 73: Phân tích logic xử lý việc update giỏ hàng

 Bài 74: Xử lý sự kiện thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

 Phần 34: Truyền tham số và cập nhật sản phẩm vào dữ liệu

 Bài 75: Truyền nội dung thông qua HTML

 Bài 76: Cập nhật sản phẩm vào dữ liệu

 Phần 35: Đẩy dữ liệu ra giao diện và viết hàm hiển thị thông báo

 Bài 77: Đẩy dữ liệu đã cập nhật ra giao diện

 Bài 78: Viết hàm thông báo xảy ra khi thao tác với giỏ hàng

 Bài 79: Tổng kết
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét