Share Free khóa học LẬP TRÌNH BACKEND CHO WEBSITE BẰNG PHP/MYSQL THEO MÔ HÌNH MVC VỚI CODEIGNITER 2021 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

Share Free khóa học LẬP TRÌNH BACKEND CHO WEBSITE BẰNG PHP/MYSQL THEO MÔ HÌNH MVC VỚI CODEIGNITER 2021

 Share Free khóa học LẬP TRÌNH BACKEND CHO WEBSITE BẰNG PHP/MYSQL THEO MÔ HÌNH MVC VỚI CODEIGNITER 2021

Phần 1 – Cài đặt công cụ lập trình

 • Giới thiệu khóa học lập trình php mysql theo kiến trúc MVC Xem video

 • Cài đặt code editor cho khóa học Xem video

 • Cài đặt plugin MVC cho Code editor Xem video

Phần 2 – Cài đặt môi trường và kiến trúc MVC ban đầu

 • Cài đặt server và chạy file PHP đầu tiên Xem video

 • Cài đặt kiến trúc MVC Xem video

Phần 3 – Ứng dụng MVC đầu tiên

 • Lý thuyết về kiến trúc MVC Xem video

 • Tạo và chạy ứng dụng mvc đầu tiên Xem video

 • Cách truyền dữ liệu từ Controller vào trong view thế nào Xem video

Phần 4 – Học Mysql tạo cơ sở dữ liệu và kết nối

 • Lý thuyết về Mysql Xem video

 • Tạo bảng dữ liệu trong mysql thế nào Xem video

 • Các bước lập trình trong kiến trúc MVC để thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu Xem video

Phần 5 – Hoàn thiện dự án đầu tiên với MVC và Mysql

 • Cài đặt kiến trúc MVC, tạo view, và chạy thử Xem video

 • Các bước cài đặt thư viện trong mô hình MVC Xem video

 • Controller nhận dữ liệu từ view thế nào Xem video

 • Xử lý tầng dữ liệu Xem video

 • Tóm tắt kiến thức Xem video

Phần 6 – Giới thiệu về dữ liệu kiểu mảng

 • Lý thuyết về mảng Xem video

 • Kĩ thuật tạo và duyệt mảng Xem video

Phần 7 – Bài toán kinh điển – Lập trình thêm + sửa + xóa dữ liệu với PHP – Mysql

 • Khởi tạo controller showData Xem video

 • Phương thức truyền dữ liệu từ Model sang View Xem video

 • Duyệt mảng trong View sau khi nhận dữ liệu Xem video

 • Xóa dữ liệu trong mysql Xem video

 • Sử dụng hàm require Xem video

 • Viết hàm sửa dữ liệu theo MVC Xem video

 • Nhận dữ liệu từ controller thế nào Xem video

 • Hoàn thiện phần thêm sửa dữ liệu Xem video

Phần 8 – Học PHP Mysql qua bài số 2 – Quản lý nhân sự

 • Giới thiệu project số 2 – lập trình backend cho website quản lý nhân sự Xem video

 • Phân tích cơ sở dữ liệu Xem video

Phần 9 – Thiết kế dữ liệu và thiết kế frontend bằng bootstrap 4

 • Tạo dữ liệu mới và cài đặt môi trường lập trình Xem video

 • Thiết kế nhanh phần frontend Xem video

Phần 10 – Lập trình chức năng thêm dữ liệu

 • Chuyển phần frontend vào view Xem video

 • Tạo View thêm dữ liệu Xem video

 • Dùng controller lấy dữ liệu từ view Xem video

 • Xử lý phần chức năng upload file ảnh trong php Xem video

 • Hoàn thiện phần chức năng thêm nhân sự cho backend Xem video

Phần 11 – Lập trình chức năng sửa và xóa dữ liệu

 • Chuyển dữ liệu vào view trong cùng một controller Xem video

 • Hoàn thiện và sửa lỗi tiếng việt trên mysql Xem video

 • Chuẩn bị view và controller xử lý phần sửa nội dung nhân viên Xem video

 • Giải thích về phương thức trao đổi dữ liệu thông qua URL Xem video

 • Điều hướng và lấy dữ liệu từ mysql Xem video

 • Nhận dữ liệu trong view Xem video

 • Viết hàm controller sử lý việc sửa ảnh và upload ảnh Xem video

 • Hoàn thiện tính năng sửa dữ liệu nhân sự Xem video

 • Xóa dữ liệu bằng id Xem video

Phần 12 – Viết Jquery cho Frontend load dữ liệu mà không cần load lại trang

 • Giới thiệu jquery ajax Xem video

 • Sử dụng jquery trao đổi dữ liệu mà không cần load lại trang web Xem video

 • Sử dụng jquery thao tác với dữ liệu đồng thời thao tác với giao diện Xem video

 • Sử dụng jquery xử lý upload mà không cần tải lại trang Xem video

 • Hoàn thiện backend cho web quản lý nhân sự Xem video

Phần 13 – Kiểu dữ liệu hiện đại Json

 • Giới thiệu kiểu dữ liệu json sử dụng trong lập trình hiện đại Xem video

 • Cài đặt project và môi trường code Xem video

 • Cài đặt đường dẫn ngắn cho project và một số snippet thường dùng Xem video

Phần 14 – Hiểu bản chất của Json thông qua làm một web hoàn chỉnh

 • Hiểu bản chất của json thông qua ví dụ Xem video

 • Đưa dữ liệu json vào mysql Xem video

 • Cách duyệt dữ liệu cho các phần tử trong mảng json Xem video

 • Xóa phần tử trong chuỗi json thế nào Xem video

 • Hoàn thiện chức năng xóa với kiểu json Xem video

 • Thao tác thêm dữ liệu json thế nào Xem video

 • Hoàn thiện chức năng xóa một phần tử trong json Xem video

 • Sửa tất cả dữ liệu trong một form thế nào Xem video

 • Các thao tác xử lý xử dữ liệu json Xem video

Phần 15 – Đưa Json vào lập trình Backend

 • Giới thiệu project sử dụng json cho lập trình backend Xem video

 • Phân tích dữ liệu theo hướng json Xem video

Phần 16 – Chức năng thêm mới slide ảnh dùng Json

 • Setup project Xem video

 • Tạo view thêm mới dữ liệu Xem video

 • Thêm dữ liệu bằng model và controller Xem video

 • Sửa lỗi và hoàn thiện tính năng thêm mới slide Xem video

Phần 17 – Hoàn thiện Backend cho phần slide CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG

 • Các bước, các hàm cần viết để xử lý phần edit hàng loạt Xem video

 • Hoàn thiện Form sửa cho tất cả slide Xem video

 • Truyền mảng dữ liệu sửa vào controller Xem video

 • Xử lý logic cho phần upload hàng loạt Xem video

 • Hoàn thiện backend cho phần slide Xem video

Phần 18 – Hoàn thiện Frontend cho phần slide

 • Setup phần dữ liệu và phần frontend Xem video

 • Hoàn thiện kết nối frontend và backend Xem video

Phần 19 -Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao

 • Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao Xem video

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét